Obyčejný pátek

25. 3. 2018

Evangelium: Mk 14, 1 – 15

Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali: „Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil.“ Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.“ A osopili se na ni.

Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“

Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal.

Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Mistr vzkazuje: Kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou; tam pro nás připravte večeři!“

Zamyšlení:

Začalo to dva dny předtím na první pohled zcela bezvýznamnou událostí. Žena zamilovaná do Ježíše ho pomazala vzácným olejem. Pravděpodobně ji to stálo celý majetek. Dala všechno. I když jí ostatní opovrhovali. Láska.

Zde začíná velký příběh vykoupení. Obyčejný pátek se stal pro neobyčejnou lásku našeho Spasitele velkým. Láska, která se dává v chlebu během Poslední večeře. Láska, která ví, že bude zrazena. Láska, která odpouští Petrovo zapírání. Láska, kterou odsoudí, bere NÁŠ kříž. Vysmívaný, ponižovaný, opuštěný Ježíš, který nás bláznivě miluje, za mě, za Tebe umírá. Co to pro mě znamená?

Dal za mě všechno. Za člověka, který mu ublížil. Jak se mu odvděčím? Moje svoboda byla vykoupena krví nevinného. To můj hřích ho přibil na kříž… Vzpomeň si na to, když se přežehnáváš. V tichu na Golgotě nyní čeká Láska na Tebe. Přijď blíže ke kříži. Podívej se Spasiteli do očí. Co vidíš?

Plug and Pray:

Ježíši, děkuji Ti za Tvou lásku. Děkuji Ti, že jdeš za hranice lidskosti. Tam, kde rozum nedokáže pochopit takovou lásku. Vážím si, co jsi pro mě udělal a není mi to jedno. Prosím pomoz mi nebát se umírat pro lásku. Už více nechci myslet jen na sebe. Chci Tě následovat. Amen.

V akci:

Najdi si dnes čas na ticho. Přemýšlej nad Ježíšovým utrpením. Zamysli se, co v tvém životě, mu způsobuje největší bolest. Jdi za člověkem, o kterém víš, že Tě nemá rád a projev mu laskavost. Odpusť tomu, kdo Tě nepřijme, nevyslechne, odmítne. Prožij mši jako zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži.

Bonus:

Silnější než smrt

Zpět na titulní stránku