Nechat se milovat bezpodmínečně

19. 3. 2017

Evangelium: Lk 15, 1-3.11-32

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘ Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.’“

Zamyšlení:

Pýcha a pád, jak se zpívá v jedné slovenské písničce. Žijeme si svůj život bezstarostně, daří se nám, začíná se nám dařit více a my makáme ještě usilovněji. Přinášíme velké oběti, věnujeme méně času Bohu, rodině, přátelům, blízkým a jdeme si jen za svým. Být úspěšný, oceňovaný, vysoce ohodnocený se nám stalo jakoby modlou, úplně se změnil náš hodnotový žebříček. Bůh už není na prvním místě, vlastně se vytratil z našeho života.

Najednou nastane zlom a tobě se přestane dařit, přátelé se od tebe odvrátí, projekt, který byl pro tebe důležitý, dostal kolega a zůstal jsi sám. Už nejsi středem pozornosti, už nejsi ten, koho všichni poslouchají, i když vyprávíš trapný vtip.

Neklesej na duchu, vstaň a jdi, milosrdný Otec tě čeká, každý den tě vyhlíží, aby tě mohl obejmout a opět držet v náručí. On tě miluje bezpodmínečně, jen musíš chtít, být opět jeho synem.

Plug and Pray:

Pane, dej, abych neklesal na duchu, když padnu, dej, abych vstal a vrátil se do Tvého domu, protože vím, že Ty mě miluješ bez podmínek. Amen.

V akci:

Dnes budu projevovat milosrdenství já, svým blízkým, přátelům, ale i nepřátelům. Budu milovat bez podmínek, tak jak Bůh miluje nás.

Bonus:

Milosrdný jako Otec…

Zpět na titulní stránku