…neboť jenom jeden je váš Učitel, vy všichni jste bratři

19. 3. 2017

Evangelium: Mt 23,1-12

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře‘. Vy však si nedávejte říkat `mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Zamyšlení:

Ano, všichni je známe. Rádi sedávají v předních lavicích, zpívají na plné pecky a zbožně prožívají celou mši svatou. Dokonce možná i vedou modlitby v kostelích anebo mají na starosti biblickou hodinu. Když však přijde na lámání chleba a někdo v nouzi je požádá o pomoc a oni musí udělat něco navíc, vše, co doposud vysílali do okolí, se z nich jakoby vypařilo. Pokud jde o veřejně záslužný čin, nemají s pomocí velký problém. Ale jak mají pomoci někomu jen tak – ve skrytosti před zrakem Boha – to už jim moc „nevoní“ a hledají tisíc a jeden důvodů, proč nepohnout ani prstem a dále prožívají svou zdánlivou svatost.

Jak sis teď pomyslel – farizejové dnešní doby, tak si myslíš správně. Ale zamyslel ses někdy nad tím, jestli se náhodou i ty nechováš pokrytecky, tak trochu farizejsky? Mnoho z nás má dokonce i nějaké to vedoucí postavení – ať už jako vedoucí společenství, setkání, sboru, růžencového společenství, projektu, oddělení ve firmě…, s čímž přichází nástraha farizejství i povyšování se nad ostatní. Samozřejmě je velmi dobré, že tito vedoucí existují, sám Ježíš nás vyzývá, abychom dělali všechno tak, jak nám řeknou jeho zástupci na zemi – ti přece mají Jeho osobní pověření. Ale jak vidíme, že oni sami se podle svého kázání nechovají, odpusťme jim s láskou, vždyť jsou to také jen lidé. Ba co víc, stáváme se dobrovolně jejich sluhy a tvoříme skutečné bratrské společenství lásky, ke kterému nás volá i náš jediný Vůdce a Učitel – Ježíš. Vždyť vedoucí postavení nás neprivileguje a neosvobozuje od služby druhým, právě naopak. Stáváme se živými obrazy evangelia, protože kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Nejlepší vzor nám dal samotný Boží Syn, když se ponížil a stal se člověkem. Celým svým bytím zde na zemi sloužil ostatním a Bůh jej nakonec po smrti oslavil mezi svými anděly. No a pro takový cíl se oplatí bojovat, ne?

Plug and Pray:

Pane Ježíši, Rabbi, uč mě tvé lásce a pokoře. Ty jediný jsi měl právo dávat nám na ramena těžké břemena příkazů a nařízení, jak správně žít křesťanství. Ale ty jsi to neudělal. A přestože jedině tobě přísluší tituly Vůdce a Učitel. Nerozhodl ses pro „klasickou“ výuku formou teorie, ale mnohem raději jsi nám z lásky v pokoře dával CELÝ den, a tak jsi nám na sobě samém ukázal dokonalý návod, jak dosáhnout náš nejvyšší cíl – věčné společenství s Otcem v nebi. Prosím tě, Pane, pomoz mi nezapomínat, že i já jsem Boží dítě, které je součástí bratrského společenství, a to může fungovat jen tehdy, když si budeme navzájem v lásce sloužit. Amen

V akci:

Dnes prokaž svou službu někomu, od koho bys právě ty čekal námahu, odměnu, pomoc. Může to být sourozenec, který ti jde stále na nervy nebo podřízený v práci, který rád zahálí. Možná bude tvou pomoc potřebovat někdo bez domova, spolužák, který je tak trochu outsiderem anebo nový člen tvého společenství. Někdy stačí jen úsměv a prohodit s člověkem pár slov, jindy je třeba přidat navíc i skutek milosrdenství. Ani nevíme, kolik lidí můžeme přivést k Bohu.

Bonus:

Všichni jsme bratři a sestry.

Zpět na titulní stránku