Náš Bůh je velký a je Pánem života!

17. 4. 2017

Evangelium: Mt 28, 1-10

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Zamyšlení:

Představte si časné ráno, tráva je ještě mokrá, slunce pomalu vychází. Spěcháte, abyste se šli důstojně rozloučit s někým, kdo vás kdysi zachránil před trestem, neodsoudil vás, kdo se na vás podíval pohledem milujícího Otce a odpustil vám hříchy starého života. Tehdy jste mohli začít úplně znovu, šli jste za ním, byli jste mu přítelem. A teď vám ho vezmou, ukřižují a vy nemáte tolik slz, kolika byste vyjádřili smutek za nejlepším, co vás v životě potkalo – za Ježíšem.

Možná na něco podobného myslela Marie Magdaléna, když šla k Jeho hrobu. Najednou se polekala, kámen byl odvalen a hrob prázdný. Její Učitel zmizel. Zmítala se v smutku a nyní už i v strachu. V té chvíli však slyší nejkrásnější poselství – není tady, vstal z mrtvých! Ježíš žije! Ten pohled na vzkříšeného Krista musel být nádherný. Tolik lásky, pokoje a jistoty cítila Marie Magdaléna v přítomnosti svého Ježíše! Najednou všechna Jeho slova, podobenství, všechno dávalo smysl. Musela to jít oznámit učedníkům. Kámen co stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným!

Každý z nás už zažil pocity jako Marie Magdaléna cestou k hrobu. Topili jsme se ve vlastních chybách, neodpuštění, hříších, v smutku a zmatku, v pocitu, že už se z toho nedá ven. K nám však stejně jako k ní přichází zpráva, že ON JE ŽIVÝ! Nebojme se! Jsme na straně vítězů! Jsme spaseni! Náš Bůh nám všechno odpustí, zachrání nás, musíme však chtít a udělat vše, co je v našich silách. O ostatní se postará. Náš Bůh je velký Bůh, je Pánem života a zve nás k věčnému životu s Ním.

Plug and Pray:

Můj úžasný Ježíši! Zemřel jsi za můj hřích a vstal z mrtvých, abych mohl žít věčně. Zveš mě dnes k zmrtvýchvstání s Tebou, k novému začátku. Už se nemusím bát překážek na mé cestě, protože tu největší jsi odstranil, zvítězil jsi nad smrtí a pomůžeš mi zvítězit i nad mými překážkami. Buď při mně, prosím, Pane, ať se v každé situaci rozhodnu pro Tebe. Dej mi všechny milosti, abych mohl přijít k Tobě do nebeského domova. Amen.

V akci:

Poselství dnešní největší neděle je, že Ježíš porazil smrt a že ta nad námi nikdy nezvítězí! Oslavujme Pána, chvalme ho a jásejme! Pojďme, sdělme to všem, ať se radují ze spásy a z nekonečného milosrdenství Boha. Napiš dnes smsku těm, kteří možná ještě nevědí, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých i za ně. Ať je naše radost, radostí všech kolem.

Bonus:

Vím, že můj Pán je živý!

Zpět na titulní stránku