Na čele a přece vzadu

19. 3. 2017

Evangelium: Mt 20,17-28

Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Zamyšlení:

Asi před měsícem jsem seděla ve vlaku a na vedlejším sedadle se bavili dva mladí muži. Jeden se chválil tomu druhému, jak si našel práci ve Vídni v nějakém hotelu a jak jej povýšili na lepší post. Mluvil o tom, jaké má bonusy, když jeho lidé udělají práci dřív a jak je musí proto honit. Ti lidé jej neměli rádi a jemu to bylo jedno. Jak sám řekl: „Já chci postupovat výše a oni nejsou má rodina, ani kamarádi.“

A Ježíš nám říká dnes pravý opak: „Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem…“ Sluhou? Proč bych měl někomu sloužit? Vždyť jestli chci být úspěšný a mít dobrý plat, musím mít široké „lokty“ a ne někomu posluhovat a jestli, tak jen nadřízeným. Tato soutěživost se nám nabízí ze všech stran. Určitě to taky znáš: musíš být nejlepší ve škole, jinak nedostaneš stipendium, musíš být nejvýkonnější v práci, aby ses dostal výše, musíš se hlavně umět zbavit konkurence a prosadit se, jinak… budeš stále v tom jistém „květináči“. ☺

Jenže Ježíš od tebe žádá dnes něco víc. On chce, abys vyšel ven ze svého komfortu a sloužil všude tam, kam dnes půjdeš a všem, kteří to budou potřebovat. Chce, abys sloužil s láskou a do této služby vložil sebe samého. Ale ne proto, že ti to přikazuje dnešní evangelium, ale proto, abys byl blíže k NĚMU: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil…“

Plug and Pray:

Pane, pomoz mi, abych byl vnímavější pro pomoc druhým. Amen.

V akci:

Kdekoliv se dnes budeš nacházet, rozhlédni se okolo sebe a zkus pomoct někomu v tvém okolí. Možná maličkostí jako koupit bezdomovci jídlo, podat kolegovi kávu, či pomoct starší paní s nákupem. Může to být cokoliv, třeba i malé gesto lásky. ☺

Bonus:

Vyslechni si svědectví Jakuba Krátkého, Bubeníka Lámačských chvál o službě a o jejím ovoci.  ☺

Zpět na titulní stránku