Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá

20. 2. 2018

Evangelium: Mt 25, 31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“

Zamyšlení:

Někdy, když se modlíme, možná máme pocit, že nás Bůh neslyší. Povídáme Mu o svých problémech, starostech, trápeních, radostech, rodičích, spolužácích, sourozencích, kamarádech, kdo nás rozzlobil nebo co se nám nepodařilo. Snažíme se Mu toho říci mnoho, nejlépe všechno. Ale necítíme se slyšení… Myslíme si, že nemluví, že se skrývá, že je potichu. Pravdou je však opak – On mluví. Je to jen na tobě, zda Ho chceš opravdu slyšet.

Na to, abychom Ho slyšeli je třeba ticho. „Když se modlíte, nemluvte hodně…“ Ježíš nás zve k opravdové modlitbě, k jednoduchému ztišení. Jako Marie, sestra Marty, „která si sedla Pánu k nohám a poslouchala jeho slovo“ (Lk 10, 39).

Žijeme ve světě, který je až příliš uspěchaný a hlučný. Svět, kde není na tichou modlitbu srdcem čas ani prostor. Valí se na nás hodně povinností – podobně jako i na Martu. Musíme vypadat jako blázni, když si sedneme Pánu k nohám a začneme Ho jen tak poslouchat. Podobně jako my, Marta si stěžuje a Pán ji zve, aby si sedla k Marii a poslouchala.

Plug and Pray:

Pane, prosím, pomoz mi prožívat vše spolu s Tebou. Prosím Tě, abych na Tebe nezapomněl. Chci být stále s Tebou, nechci se už od tebe více vzdálit. Pomáhej mi na cestě životem. Buď při mně. Chci slyšet Tvůj hlas.

V akci:

Dnes si najdu čas na ticho s Pánem. Nejprve se Mu svěřím s tím, co mě trápí, a potom Ho nechám mluvit a budu jen pozorně naslouchat.

Bonus:

Martha en Maria

Zpět na titulní stránku