Milovat druhé, vždyť On miluje nás

24. 2. 2018

Evangelium: Mt 5, 43-48

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Zamyšlení:

Buďte tedy dokonalí, jako váš Otec. Jak nesplnitelně nám to zní. Může být pokorný člověk dokonalý? Odpověď nám dává Ježíš, který říká: „Ale já vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“. Láska je to, co dokáže spojit pokoru a dokonalost. Každý den je pro nás příležitostí pro nový začátek. Jsme svobodní a máme na výběr, jak se budeme chovat ke svým kolegům, spolužákům či své rodině. Můžeme přinášet radost, pokoj a lásku nebo znechucení. Možná nás malé sebezapření nestojí skoro nic a člověk, kterého už nikdy v životě neuvidíme, se může cítit milován. Naše víra se má projevovat ve skutcích, má být činorodá. Všechny lidi, kteří na nás působí negativně a se kterými se nám už dlouho nedaří budovat vztah, můžeme svěřit Ježíši v modlitbě. Nemusíme se snažit je změnit za každou cenu a hned, možná tu změnu potřebujeme my a možná ty vztahy potřebují pouze čas. Bůh někdy mlčí a učí nás pokoji a trpělivosti. Odpovědí je modlitba. Upřímná a vytrvalá. Jak tedy můžeme milovat své nepřátele? Skrze zkušenost toho, že Bůh nás miluje navzdory našemu hříchu, ba dokonce s vědomím toho, že opět zradíme a zhřešíme.

Plug and Pray:

Pane Ježíši, Ty ses obětoval a zemřel jsi na kříži i za mě a mé nedostatky. Dej, abych i já dokázal překonávat své sobectví a budoval si ctnost pokory a lásky vůči mým bližním. Chci rozdávat lásku tak jako Ty. Nejvíce těm lidem, kteří to nečekají a možná si to podle mého názoru ani nezaslouží.

V akci:

Dnes si najdu čas a u Ježíše, který trpí na kříži, se zamyslím nad lidmi, kteří mě zranili nebo zraňují a svěřím Mu je v modlitbě.

Bonus:

Zpět na titulní stránku