List biskupů a promluva z 1.neděle adventní

28. 11. 2020

Věříme v sílu duchovního boje?

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

Vaši biskupové

 

K těmto slovům našich biskupů bych připojil úvahu, proč je kromě modliteb tolik důležitý také půst. Jde o to, že pokud chceme, aby se změnila nějaká situace, abychom zvrátili i průběh pandemie, nejde jen o dodržování nařízení, testování nebo vývoj vakcíny, ale jedná se zejména o duchovní boj. Sám Pán Ježíš nás učí, že půst je vedle modlitby velmi důležitou zbraní pro každý duchovní zápas. Když jednou vysvobodil posedlého člověka, jasně řekl, že takový duch může být vyhnán jen modlitbou a postem. Aby tedy náš život nepodléhal vládě coronaviru, ani ničemu jinému, ale vládě Kristově, musíme si to vybojovat. Když totiž chceme v jakémkoliv boji obstát, obnáší to ochotu obětovat tomu svůj čas, svoje síly, nasadit své schopnosti. K tomu je třeba zřeknout se ve prospěch vítězství také všeho, co bychom si rádi dopřáli, ale odvádí to naši pozornost od našeho cíle a omezuje naše nasazení ve prospěch věci.

Tak dáváme půstem prostor Božímu působení, protože se zříkáme něčeho, co bychom chtěli pro sebe, aby potom jak naše modlitby, tak naše síly a schopnosti mohly být k dispozici Božím záměrům. Tomu se říká duchovní boj. Samozřejmě to nemusí být jen půst od jídla, ale od všeho, v čem si člověk libuje a co si dopřává. Když se ale najdou jen hrstky těch, kdo jsou ochotni bojovat modlitbou a půstem, těžko lze očekávat vítězství.

Nesmíme ale podléhat malomyslnosti, že nás jsou jen hrstky a nemá to cenu. Jedině svojí vytrvalostí dosáhneme toho, že se budou další přidávat a jisté je, že Pán je vždycky připraven postarat se o ty, kteří jsou mu věrní.

Biskupové také vybízí k připravenosti přijmout Boha, který o vánocích jako Zachránce přichází v Betlémském dítěti. Bůh dopustil, aby moc bojovat proti všem silám zla přicházela skrze slabé a bezbranné dítě. To nám dává velkou naději, že je možné zvítězit. Za tím účelem bude o vánocích v kostele i pro použití v rodinách připravena modlitba zasvěcení Dítěti Ježíš. Kéž dokážeme dobře využít tento adventní čas, abychom umožnili Kristu novým způsobem vstoupit do našich životů a neváhali využít vše, co potřebujeme k duchovnímu boji, kterým nyní procházíme.

P. Josef Zelinka

Zpět na titulní stránku