Kristus vstal z mrtvých! Aleluja, radujme se!

2. 4. 2018

Evangelium: Mk 16, 1-7

Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné oleje, aby šly Ježíše pomazat. Záhy zrána první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?“ Když se podívaly, spatřily, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Vešly do hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného bílým rouchem – a polekaly se. On však jim řekl: „Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.“

Zamyšlení:

Pro dnešní den se Ježíš narodil. Vánoce jsou krásným svátkem, avšak nikoli největším. Vědomí, že Bůh nám navrátil ztracený věčný život právě dnešním vítězstvím nad smrtí, ať nás potěšuje a ať jím dokážeme prozářit všechen strach, obavy a bolesti.

Plug and Pray:

Drahý Otče, Tobě patří veškerá chvála a čest, sláva a moc Tvému jménu! Velebíme a oslavujeme Tě za Tvé dobrodiní, které jsi nám skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, za nás ukřižovaného, daroval. Díky Ti, dobrý Ježíši.

V akci:

Ženy se bály, proto nikomu nic neřekly. Naším úkolem je ale ohlašovat tomuto světu tu nejdůležitější zprávu: Kristus žije a žije v každém z nás navždy!

Bonus:

Jano, Marie, Jakubova matko i Marie Magdaléno, řekl vám vyslanec Boží, řekl vám anděl Páně, že Ježíš jak slíbil – ožil!

Zpět na titulní stránku