Když Boha není vidět

27. 3. 2018

Evangelium: Jan 13, 21-33. 36-38

Když Ježíš seděl se svými učedníky, v duchu se zachvěl a s důrazem prohlásil: „Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Učedníci pohlíželi jeden na druhého v rozpacích, o kom to říká. Jeden z jeho učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval. Šimon Petr na něj kývl a vybídl ho: „Zeptej se, kdo to je, o kom to říká.“ On se naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho: „Pane, kdo je to?“ Ježíš odpověděl: „Ten je to, komu podám omočené sousto.“ A vzal sousto, omočil ho a podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. Po tom soustu vstoupil do něho satan. Ježíš mu pak řekl: „Co chceš udělat, udělej rychle.“ Z ostatních, kteří byli u stolu, nikdo nerozuměl, proč mu to řekl. Poněvadž Jidáš spravoval pokladnu, mysleli někteří, že mu Ježíš nařídil: „Nakup, čeho potřebujeme na svátky“, nebo aby dal něco chudým. On pak vzal sousto a hned odešel. Byla noc. Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jak jsem řekl židům, říkám teď i vám: Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete. Šimon Petr se ho zeptal: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu, tam za mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za mnou později.“ Petr mu řekl: „Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím!“ Ježíš mu odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Zamyšlení:

Zloba, zrada přítele, vcházející satan, nepochopení bližních. A tento odstavec v mé Bibli končí kratičkou větou, z níž mi naskakuje husí kůže: „A byla noc“. Jak lze vidět Boha v extrémně těžkých situacích?

Kdesi jsem četl zajímavou myšlenku. V knize Kazatel se ani jednou nezmiňuje Bůh. V Bibli se tato kniha nachází možná kvůli tomu, že právě takto na Boha celou pointou poukazuje.

Plug and Pray:

Děkujeme dobrému Bohu za víru, kterou jsme dostali jako nezasloužený dar s povoláním kultivovat ji a přinášet ovoce. Prosíme za ty, co tento dar nemají. Amen.

V akci:

Pomodlím se „Sláva Otci“. Modlitbu se mohu pomodlit jako poděkování za to, že se mám dobře, nebo pokud se právě dobře nemám, tak s vírou, že Bůh o mé situaci ví.

Bonus:

K lepšímu prožití Velikonočních událostí nám může pomoci umění.

Pokud máš k dispozici 20 minut, tak si pusť tuto skladbu, zavři oči, a nech ji působit.

Zpět na titulní stránku