Jen Láska…

6. 3. 2017

Evangelium: Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Zamyšlení:

„Tehdy řekne král těm, co jsou po jeho pravici…“ Kde stojíš Ty? Co řekne Tobě? Ježíš poukazuje, že na konci přijde a převezme moc a učiní spravedlivý soud. V té době už nebude záležet na tom, kolik majetku jsme si nashromáždili, ale kolik lásky jsme rozdali, neboť Láska sama přijde a bude nás soudit. Skutky lásky jsou tak malé v lidských očích, že dokonce ani ti „spravedliví“ je nevidí. Někdy se nám zdá, že jde o „maličkost“, ale Ježíš nás ujišťuje, že On je dokonalá Láska, která vidí do lidských srdcí a že ta Láska se projevuje v těch nejmenších každodenních skutcích.

Plug and Pray:

Pane, ty jsi dokonalá Láska, otevři mi oči, abych viděl potřeby lidí kolem mě. Pomoz mi vkládat své srdce i do těch nejmenších skutků. Amen.

V akci:

Dnes vykonám alespoň jeden malý skutek lásky vůči svému bližnímu.

Bonus:

Kterou cestou půjdeš ty?

https://www.youtube.com/watch?v=7DdM-4siaQw

Zpět na titulní stránku