Jeden za všechny

8. 4. 2017

Evangelium: Jan 11, 45-57

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se: „Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnoho znamení! Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a vezmou nám (svaté) místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl: „Vy vůbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.“ To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky. Byly blízko židovské velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Nepřijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit.

Zamyšlení:

„Je pro vás lepší, jeden člověk zemřel za lid, a nezahyne celý národ.“ Úžasný plán, co říkáte? Obětuje se jen jeden a tím vykoupí národ, vykoupí všechny. Celkem fajn matematika a tato nerovnice je super řešením, vždyť se to vyplatí. Otec obětuje Syna a tak zachrání ostatní své děti. Ale pozor! Umíme si představit jak těžké je poslat své milované dítě na smrt? Dítě, které je naprosto dokonalé, čisté a my ho máme poslat, aby zemřelo za ostatní děti, hříšné, neposlušné, mnohokrát nepolepšitelné. Umíme si představit jaké to je, být obětovaným beránkem a nechat se dobrovolně urážet, ponižovat, nechat si plivat do tváře, bičovat a nakonec se nechat přibít na kříž? Asi si to jen velmi těžko dokážeme představit a velmi těžko bychom na něco takového přistoupili my sami. Ale je tu někdo, jsou hned dva, kteří to byli ochotni udělat. Je tu Bůh – Otec, který „tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří“. A je tu Ježíš Kristus – Syn, který byl tak dokonale spojen se svým Otcem, že konal ve všem Jeho vůli. „Byl poslušný až k smrti, až k smrti na kříži“.

Dost silné, dost těžké, ale jak úžasně velké a dokonalé dílo. Dílo našeho Boha a Jeho Syna!!!

Plug and Pray:

Pane, Ty mě tak velmi miluješ, že jsi obětoval svého milovaného Syna, aby splatil dluh za moje hříchy a svým zmrtvýchvstáním mi dal naději na věčný život. Miluješ mě i navzdory mým hříchům, mým chybám a pádům, navzdory mé nevěře a nedůvěře. Prosím Tě, Pane, dej mi milost více ti důvěřovat, dej, aby Tvá vůle byla mou vůlí a abych z lásky k Tobě byl schopen přinášet oběti, které budou součástí tvého spasitelského díla v životech jiných. Amen.

V akci:

Zkus dnes alespoň v malém přinášet oběti. Může to být směrem k lidem, například si najdi čas a navštiv někoho blízkého, na kterého sis už dlouho nenašel čas, nebo někomu pomoz. Nebo se obětuj směrem k Bohu a zajdi na mši svatou. Může to být cokoliv, určitě na něco přijdeš ☺.

Bonus:

Pokud máš chvilku, podívej se na tento krátký film o tom, kdy se otec rozhodne obětovat syna, aby zachránil ostatní.

Zpět na titulní stránku