Jaký vlastně jsem?

28. 3. 2018

Evangelium: Mt 26, 14 – 25

Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“

Zamyšlení:

Když tak čtu toto evangelium, skoro vždy mi napadne, jestli nejsem i já jako Jidáš. Učedník, který navenek poslouchá Ježíšova slova, avšak uvnitř se žene jen za ziskem a majetkem a je ochoten zaprodat svého Učitele. Nejsem i já takový „vzorný“? Pracuji v práci, vydělávám peníze, abych je utratil za své potěšení, chci stále více… A tedy velmi dobře si uvědomuji, jak zrazuji Ježíše a jeho učení, ale když se mě najednou ptá, i já se bez ostychu ptám: „Jsem to snad já, Rabbi?“

Člověk by si myslel, že to Jidáš nemůže touto otázkou myslet vážně. Vždyť je to pokrytectví nejvyššího stupně. Hledáš příležitost zradit a ještě se drze ptáš, zda jsi zrádce.

Bohužel ne vždy vidíme sami sebe upřímně. Jsme jako Jidáš, ale ne jako ti zlí, ale jako ti ubožáci neuvědomující si vlastní chyby. Je jen a jen na nás prosit Boha o pomocnou ruku, aby nám po každém pádu pomohl znovu a znovu vstát.

Plug and Pray:

Pane, dej mi sílu jít proti proudu. Dej mi sílu nebýt tvým učedníkem pouze na oko. Dej mi sílu přemoci vlastní pohodlí, nezřízené touhy a pýchu. Dej, abych se nebál pro Tebe trpět a snášet těžkosti a potupu. Prosím, stůj při mně, Spasiteli můj. Amen.

V akci:

Zkus si v dnešní den uvědomit, jak moc se vzdaluješ od cesty spásy. Kde děláš chyby, co ti nejde a v čem potřebuješ pomoci. To vše svěř Bohu v modlitbě a meditací při hudbě z bonusu.

Bonus:

Zpět na titulní stránku