Jaký je můj chrám?

5. 3. 2018

Evangelium: Jan 2, 13-25

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

Zamyšlení:

„Stravuje mě horlivost za Tvůj dům.“ Celkem silná slova, že? Ježíš dnes přijde do chrámu svého Otce a najde tam obchodníky se zvířaty a celníky. Představte si tu bolest, jak by vám bylo, kdy se v rodičovském domě objevilo toto, a vaši rodiče by seděli v koutě nebo by tam už vůbec nebyli. Ježíšův hněv je spravedlivý, vnímá neúctu vůči Bohu Izraele, vůči tradicím. Proto neváhá a jedná. Chce ode mě stejný postoj.

Mám ve svém srdci pořádek? Má všechno své správné místo? Jaké jsou mé hodnoty, moje priority, podle kterých jednám, podle kterých se chovám, na základě kterých mě jiní vnímají? Umím se na to podívat upřímně a pocítím spravedlivý hněv? Nechám to tak, budu si před tím zakrývat oči? Nebo budu jednat, vymetu nepotřebné?

Máš pocit, že když Ježíš přijde do tvého srdce, které má být pro Něho chrámem, stráví Ho horlivost? Ježíš se na tebe nezlobí. Čeká na tvé svobodné rozhodnutí, co chceš mít ve svém srdci. Když si začneš „uklízet“, On přijde a vše vyžene, nepořádek změní na pořádek, tmu na světlo, nesvobodu na svobodu, smutek na radost. Bůh je však Láskou a jedná z lásky, jinak nemůže, protože sebe nemůže zapřít. Dělá to pro TEBE, pro tvé dobro. Chce, abys získal místo, které ti už dávno připravil v nebi. Touží po TOBĚ! Stačí, abys řekl ano a jednal!

Plug and Pray:

Pane, dej mi dnes sílu podívat se na své nitro. Dej mi sílu k rozhodnutí uklidit si tam, aby mě proniklo Tvé světlo a láska. Odpusť mi zanedbávání mého nitra, mou nelásku, mou pýchu. Přijď, Emanueli, a proměň mě.

V akci:

Najdi si dnes čas na hlubší zpytování svědomí. Podívej se za dveře svého srdce, napiš si to, co tam je, co už nechceš, aby tam bylo, a čím to chceš nahradit. Jaký chceš být? Kristus ti k tomu dá sílu. On podpoří tvou snahu, čeká však na tvůj krok.

Bonus:

Proměň mě

Zpět na titulní stránku