Jak milovat dokonale?

11. 3. 2017

Evangelium: Mt 5, 43-48

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Zamyšlení:

„Vy teda buďte dokonalí,…“ V těchto slovech nebeský Otec vyjádřil Jeho největší touhu sdílet s námi Jeho dokonalost. Asi se ti to zdá nemyslitelné. Hřích vstupuje do našeho života častěji, než jsme schopní si uvědomit. Jak od nás může očekávat dokonalost? Ne, on se nezmýlil, byl Vševědoucí i tehdy, a věř, že i při těchto slovech věděl o každé tvé myšlence, slově a skutku, který vykonáš. Dokonce věděl, že budeš pohrdat támhletím člověkem, že se otočíš zády „nepříteli“. On to věděl, ale ví i to, kolikerá láska z tebe pramení. Nosíš v srdci mnoho lidí a s láskou k nim přistupuješ. Právě kvůli tomu tě velmi miluje. Ale zve tě k dokonalosti, a to tak, že z lásky neuděláš jen nádobu citů, ale hlavně nádobu rozhodnutí a vůle. Pravá láska nevychází ze srdce, které bije i tehdy, když si to neuvědomuješ. Vychází z mysli, která vyžaduje velikou námahu a sebezápor. Možná právě to je ta dokonalost, o které Bůh hovořil. Jeho láska jde za hranice, přes které my nejsme schopní ani nakouknout. Jako kdyby s láskou musela jít ruku v ruce oběť. Nemusíme tomu rozumět, kdyby Bůh chtěl, dal by nám poznat svůj záměr. Pro tento život, zde na zemi, nám stačí držet se Jeho příkazu: „Milovat budeš…“ (Mk 12, 30), ale až v tom věcném pochopíme, kolik dobra jsme naší láskou způsobili.

Plug and Pray:

 Pane, ty znáš moje vztahy nejlépe. Vidíš i to, co mně je jen skryté. Víš, jak mé slova hladí anebo naopak zraňují.  Prosím tě o milost laskavých myšlenek, přátelských slov a obětavých skutků, abych každého mohl ve své mysli a srdci nazvat přítelem. Ame

V akcii:

 Zkus teď na minutu zavřít oči a žehnat tvému „nepříteli“, abyste si k sobě našli cestu, která vás oba obohatí ve víře a lásce.

Bonus:

Co je to láska?

Zpět na titulní stránku