Eucharistická hodina

Jedná se o možnost zapojení do diecézního společenství modlitby. Členové se zavazují každý týden se modlit půl hodiny před vystavenou Svátostí oltářní nebo před svatostánkem a pravidelně přistupovat ke svatému přijímání.

Více informací lze získat u duchovního správce.