„Delete all“

21. 3. 2017

Evangelium: Mt 18, 21-35

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!‘ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!‘ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?‘ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“

Zamyšlení:

Jaký máte pocit, když vám odpustí manželka, že jste přišli pozdě domů a zapomněli na vaše výročí? Nebo máma, když jste jí míčem zničili záhony? Umíte si představit, že se vám odpustí všechno? Pro mě je to náročné … všechno? Úplně, že „delete all“? Ano, Bůh ano. Ten to dokonce může udělat, ale musíme před Něho přijít a prosit na kolenou, že potřebujeme odpuštění, že už nemůžeme žít v tom stavu a tíži. On skrze svou dokonalou Lásku milosrdně odpustí a zapomene. Očekává však od nás nejen to, že odprosíme, že budeme litovat, kát se a že budeme vděční, ale že uděláme více! Očekává, že budeme tu velikost jeho odpuštění ukazovat jiným lidem, že budeme odpouštět viny ostatních, jak nám i On odpustil ty naše. Ve víru života, je někdy těžké ale třeba zastavit se, pouvažovat nad tím, proč neumíme pokračovat v cestě, nemůžeme růst. Mnohdy je to právě odpuštění, co je „překážkou“. Nicméně, naše pýcha a egoismus nás nutí hledat chybu v jiných a čekat na ostatní, než nás přijdou odprosit. Co když nepřijdou…? Budeme s tím žít my? Z vlastní zkušenosti vím, že je mnohem snazší vstát, podat ruku a odpustit, než se pak trápit a zatěžovat si srdce. Někdy ti „viníci“ přijdou a my nejsme ochotni odpustit, podobně jako dnes sluha z evangelia. Uvědomme si, že v první řadě neodpustil kvůli tomu druhému, ale kvůli sobě samému. Z druhé strany, oč větší útěcha je, když odpustíme vinu nebo dluh někomu, kdo o to žádá?

Plug and Pray:

Pane, někdy jsem příliš slabá, někdy příliš slepá, abych viděla, že jsem ublížila a neodprosila. A jak jsem pyšná, když si myslím, že jsem odpustila a není to skutečně tak. Jsou v mém okolí lidé, kteří neodpustili mně, nebo já jsem neodpustila jim…? Ježíši, ty jsi milosrdný a odpouštíš do krajnosti, ještě i na Golgotě v hodině smrti. Pane, dej mi sílu a pokoru, nauč mě odpouštět. Amen.

V akci:

Zažili jste už pocit svobody a radosti, když se vám uleví a víte, že jste skutečně odpustili a můžete se posunout ve svém životě dál? Stojí za to! Podívejme se do svého srdce, je tam někdo, komu jsme neodpustili, nebo máme na něj těžké srdce? Zavolejte mu, pozvěte ho na kávu… Udělejte první krok!

Bonus:

Když Bůh odpouští, vše napravuje J

Zpět na titulní stránku