Chci být Tvým, Pane, potřebuji Tě!

28. 3. 2017

Evangelium: Jan 5, 1-3. 5-16

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!’„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď‘?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

Zamyšlení:

Ježíš se dnes v evangeliu ptá nemocného, zda chce být zdravý. Ten je nemocný už třicet osm let, dost dlouhý čas na to, aby si na nemoc zvykl, aby přestal věřit v to, že se jednou uzdraví, že mu někdo pomůže. A když přijde Ježíš s dotazem, zda chce být zdráv, místo: Ano, chci!, slyší jen smutnou odpověď. My jsme také někdy jakoby ve své vatičce hříchů, komplexů, starostí, zacyklení do kruhu vlastních úvah a sebelítosti. Bez vnitřní naděje… Aniž jsme reagovali na každodenní otázku – Chceš být zdráv? Chceš být naplněn? Chceš…???

Plug and Pray:

Otče, já chci! Chci Ti více věřit, chci se více spolehnout na Tebe, chci být více Tvým. Potřebuji Tě, Bože! Pomoz mi prosím být Tvým poslem, vyjít ze sebe a jít v radosti svědčit druhým o Tobě J. Amen.

V akci:

Dnes se pokusím v situaci, kdy se budu cítit bezmocně, smutně, bezvýchodně říci Bohu: Otče, já chci! Potřebuji Tě! Chci být Tvým / Tvou!

Bonus:

Chci být s Tebou!

Zpět na titulní stránku