Čerpat v Něm a nenechat si Jeho lásku pro sebe

25. 2. 2018

Evangelium: Mk 9, 2-10

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Zamyšlení:

Ježíš s sebou vzal Petra, Jakuba a Jana… To bylo tehdy. Dnes bere s sebou tebe a mě a proměňuje se před našima očima. Můžeme u Něj spočinout a adorovat Ho v oltářní svátosti a ve svatém přijímání. Zažil jsi už ten nepopsatelný moment, který nezávisí na tom, jak „pěkná“ je naše modlitba, ale na upřímnosti našeho srdce? Ten moment, když nám sám Ježíš zjevuje svou velikost, krásu a lásku? Když On sám naplňuje naše srdce Jeho láskou? V takové chvíli je opravdu nejpříjemnější říci: „Dobře je nám tady, chceme tu zůstat“. Proč to tak nemůže být? Neboť celý svět je hladový po lásce, kterou nám Ježíš v té chvíli daruje. My jsme posláni hlásat evangelium chudým – chudým na lásku.

Po proměnění Ježíš apoštolům řekl, aby o tom nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých, dokud nebudou všechna srdce připravena. I my se nechme vést Duchem, abychom rozpoznali, kdy a jakým způsobem evangelizovat.

Plug and Pray:

Pane, děkuji, že naplňuješ můj život a že mi v samotě a tichu zázračně zjevuješ svou slávu. Děkuji za momenty, když se mi nechce od Tebe odejít. Otevři mé srdce, aby celý můj život byl momentem vychutnávání si Tvé přítomnosti. Udělej mě vnímavým na vnuknutí Tvého Ducha, aby můj život byl živým svědectvím tvé lásky pro chudé. Amen.

V akci:

Pokus se na mši prožít Pánovo proměnění naplno, nech se naplnit Jeho láskou a oslav Ho za jeho velikost. Promluv si s Ním v Eucharistii, ale zejména děkuj Mu a chval Ho za to, že za tebe zemřel a za všechno ostatní, co dělá v tvém životě. Ať je Ti tento osobní čas s Ním na povzbuzení v evangelizaci, kdekoli právě jsi.

Bonus:

Čerpat z Jeho lásky a choďme tam, kde nás sám zve…

Zpět na titulní stránku