Bůh nových šancí

19. 3. 2017

Evangelium: Mt 21, 33-43.45-46

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné‘? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože (lidé) ho považovali za proroka.

Zamyšlení:

Podobenství o zlých vinařích známe asi všichni, a když to čteme, někdy se divíme, jak mohli být tak krutí. Podívejme se však ne na vinaře, ale na hospodáře. On investoval do přípravy vinice, měl tu odvahu ji pronajmout a svěřit ji do rukou cizím lidem, aby ji zvelebovali. Když však očekává úrodu, nastává zvrat a vinaři pozabíjejí jeho služebníky poprvé a pak zas a znovu a nakonec zabijí i jeho milovaného syna… Co byste udělali vy? Já bych reagovala podobně jako apoštolové. Dokonce bych se bála pronajímat vinici nadále někomu cizímu. Náš Hospodář však ví, že Jeho Syn musel zemřít, abychom my mohli žít ve věčnosti. Proto pronajímá vinici znovu, dává lidem novou příležitost, aby se mohli stát ještě lepšími, aby přinášeli úrodu a byly poctiví. Neváhá, pokračuje, neúnavně bojuje o naši duši, věří nám! To je úžasná zpráva. On velký Bůh a Stvořitel vesmíru, věří nám. Zapomíná na včerejšek a dnes začíná s námi znovu.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě, dej mi sílu uvěřit ve svém nitru, že jsem Tvoje jedinečné milované stvoření a mám na to, být výborným nájemníkem vinice, být lepší dcera, manželka, matka nebo kamarádka. Dej mi sílu začít změnu svého života k lepšímu. Začnu v malých věcech, poctivou modlitbou každý den, nebo pomůžu sestře s úkoly, udělám dobrý skutek pro druhého. Amen.

V akci:

Sedni si dnes na chvilku do kostela a jen poděkuj. Poděkuj Bohu, že jsi tam, kde jsi, za lidi kolem tebe. Bůh tě poslal na správné místo a ví, že zvládneš být ještě lepším v každém ohledu. Máš na to sílu, schopnosti a vše, co potřebuješ, aby si přinesl bohatou úrodu. Teď je to jen na tobě, kde začneš.

Bonus:

Náš Bůh je Bůh nových šancí! Nikdo není podobný!

Zpět na titulní stránku