Boží síla milosti přichází do pokorného srdce

22. 12. 2017

Evangelium: Lk 1, 46-56

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Zamyšlení:

Otevírá mě pro nový vztah s Pánem a pro správné postoje srdce, kde může On vstoupit.

V novém vztahu s Bohem, čili s Otcem, který mi nabízí Ježíš, už neexistuje zákon, vnější předpisy, které má člověk dodržovat, ale přijetí a uskutečnění lásky podobné Jeho. V křesťanství nejde v první řadě o morálku, ale o mystiku!!! Ježíšův Bůh nevládne nad lidmi ustanovením zákonů, které mají dodržovat, ale tak, že jim předá tutéž vnitřní sílu, téhož Ducha, kteří nás činí schopnými štědře milovat natolik, nakolik se my Jeho lásce vírou otevíráme v každodenní modlitbě.

Plug and Pray:

Pane, kolik času ve svém srdci, myšlenkách, trávím zbytečným pochybováním, nedůvěrou, že tvá Láska je na příděl podle zásluh… L

V akci:

Nebudu klesat na mysli, pokud se mi něco nepovede, selžu, zakopnu… Po každém pádu chci utíkat do Boží náruče, protože vím, že mnohem více potřebuji důvěru v jeho uzdravující lásku než můj výkon či falešnou pokoru, která se snaží si jeho lásku zasloužit.

Bonus:

Svatá Terezie z Lisieux – milosrdenství pro všechny.

https://www.tvlux.sk/archiv/play/11164

 

Zpět na titulní stránku