A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal…

30. 3. 2017

Evangelium: Jan 5,17-30

Ježíš řekl židům: „Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný.“ To byl další důvod, proč se ho židé snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale také, že nazýval Boha svým vlastním otcem a stavěl se tak Bohu naroveň. Ježíš jim na to řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám ze sebe konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že koná Otec; co totiž koná on, koná stejně i Syn. Vždyť Otec Syna miluje a ukazuje mu všechno, co sám koná. A ukáže mu ještě větší skutky než tyto, takže budete žasnout. Neboť jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce. Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud odevzdal Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám: Přichází hodina – ano, už je tady – kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Já sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“

Zamyšlení:

A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Tato poslední věta dnešního evangelia rezonuje ve mně asi nejvíce. Náš nebeský Otec, jediný oprávněný soudce svého stvoření, odevzdal všechen soud Synu. Proč potom tolik z nás znovu a znovu vyslovují nahlas i potichu lehkovážně „soudy“, obvinění, urážky, pomluvy,…? Možná jsme si někdy na sto procent jisti svou pravdou a bohužel stává se, že naše „soudy“ jsou spravedlivé, minimálně v těch lidských očích. Často však zapomínáme, že jedině Bůh – Otec je opravdu spravedlivý a zároveň i velmi milosrdný, On jediný nejlépe zná záměry a úmysly srdcí všech lidí a vidí do jejich jednání. Proto zkusme dnes nechat „spravedlnost“ na Ježíše, který má právo rozhodnout ten nejdůležitější soud našeho života – soud o smrti a životě. Syn dělá přece jen to, co ho naučil Otec, a pokud máme jistotu, že Bůh Otec je dokonale milosrdný a spravedlivý, pak můžeme být klidní, protože máme toho nejlepšího soudce.

Dokonce Bůh ve své dobrotě zašel až tak daleko, že nám stačí jednoduše poslouchat Boží slovo a uvěřit Ježíšovým slovům, abychom získali věčný život. Ano, věčnost i mně přijde strašně daleko. Ale není! Život plyne opravdu velmi rychle a ani se nenaděješ, a další den zde už nemusíš být. Nechci zde nyní kreslit hrůzostrašné scénáře jako z hororového filmu, ale lidský život je skutečně velmi křehký, proto je třeba si ho vážit a myslet i na to, co bude potom, po smrti. Vždyť díky zaslíbení, které nám dal Syn, se smrti opravdu nemusíme bát, přece máme záruku věčného života – stačí jen naslouchat Božímu slovu a věřit Ježíši, On vyřeší všechny nepravosti tohoto světa – až na to přijde správný čas. Nechme soud na Něho a místo toho se snažme naslouchat Jeho tichému hlasu, který k nám mluví každý den a nenápadně nás vede po bezpečné cestě domů J.

Plug and Pray:

Bože, odpusť mi prosím všechna má křivá obvinění a soudy, která téměř dennodenně vyslovuji – když ne nahlas, tak ve svém srdci. Prosím Tě, pomoz mi uvědomit si, že i já jsem jen hříšný člověk, který často padá. A tolik milosrdenství se mi dostává každý den. Uč mě, prosím, být milosrdným k ostatním, trpělivým, vůči jejich možná někdy otravnému, někdy nevhodnému chování a neodsuzovat hned všechno jejich jednání, protože často ani netuším, s jakým úmyslem dělají to, co dělají. Naopak, prosím Tě, pomoz mi zaměřit se dnes na své skutky a soudy, které by mohly ostatní o mně vyslovit, ale nevyslovili, místo nich se mi často dostává pochopení a laskavé slovo. A prosím, posiluj mou víru v Tvoje slova, která jediná mě přivedou k věčnému životu. Amen.

V akci:

Dnes se pokus udržet své myšlenky a svůj jazyk „na uzdě“ a místo každé štiplavé poznámky, která ti napadne, zkus popřemýšlet nad dobrými vlastnostmi toho dotyčného a najít na něm něco, čím by ses mohl od něj ty inspirovat.

Bonus:

Bůh je milostivý!

Zpět na titulní stránku