A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu k sobě.

18. 3. 2018

Evangelium: Jan 12, 20-33

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

Zamyšlení:

Zahalené kříže, Ježíšovo předpovídání smrti… Dnes je Smrtná neděle. Smrt… Náš Bůh nám nedává vědomí přesného času naší smrti, abychom tak byli uchráněni před paralýzou strachu.

Ježíš věděl, kdy zemře, a měl strach. Avšak z nevýslovné lásky ke stvoření to udělal. Rozhodl se obětovat, vydat se jako zrno a odumřít, aby ostatní mohli žít, aby nás přitáhl k sobě.

Plug and Pray:

Chvála Ti, Ježíši, že ses pro mě rozhodl zemřít. Díky Ti za dar věčného života. Díky Ti, Otče, že ​​jsi nám dal svého Syna a my jsme tak opět nabyli identitu Božích dětí.

V akci:

Dnes je před námi výzva odumřít sobě a dát se druhým. Možná ne doslova, ale příležitostí, jak se obětovat, je nepočítaně: vstát dříve, připravit snídani rodině, umýt nádobí, navštívit prarodiče, nemocné přátele, usmířit, poslechnout… Namísto ležení v posteli a sladkého nicnedělání sloužit Bohu v bližních.

Bonus:

Ne více otrokem

Zpět na titulní stránku