ROZHODNUTÍ ARCIBISKUPA

4.4.2020

Výňatek z rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k duchovní správě a liturgické službě během nadcházejících týdnů

Do odvolání zákazu veřejných bohoslužeb vás velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. Až do odvolání nařizuji sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Mimo bohoslužby mají být kostely otevřeny pro osobní modlitbu.

Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.

Svátost pokání a smíření

Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná, jak to bude možné, těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jakmile to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Místem konání takové zpovědi ať není zpovědnice, ale zákristie, zavřený kostel, nebo vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry).

Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna dosavadní prohlášení jasně zakazují zpověď „na dálku“, přičemž upozorňují, že ve virtuálním prostoru „nejsou svátosti“.

Návštěvy nemocných

Je-li kněz pozváni k nemocnému v domácnosti, ať dodržujte bezpečnostní opatření (rouška, rukavice, dezinfekce). Infikovaní pacienti v domácí léčbě nejsou v ohrožení života a návštěvu možno odložit. Při návštěvách neinfikovaných pacientů v nemocnicích a domovech je třeba dodržet všechna nařízení těchto ústavů s tím, že umírajícím nelze odepřít přijetí svátostí (jde o „základní lidská práva a svobody“, která mají v Ústavě nejvyšší prioritu). Návštěvy infikovaných pacientů izolovaných v nemocnicích jsou možné jen v plastové kombinéze a všech ostatních ochranných prostředcích, které používají lékaři.

Svaté přijímání

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

Svatý týden

Ve Svatém týdnu doporučuji dodržet obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez účasti věřících. Každý kněz však koná obřady jen jednou. Je třeba informovat farníky o tom, kdy začínají tyto bohoslužby, aby se mohli s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech, případně skrze elektronické prostředky.

Obřad Květné neděle bude bez vycházení z kostela a průvodu. Je však možné na začátku mše sv. požehnat ratolesti, které mohou zůstat v otevřeném kostele k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu.

Zelený čtvrtek: Na konci mše na památku Večeře Páně se vynechává průvod a Nejsvětější svátost se uchová ve svatostánku.

Velký pátek: Nedoporučuje se připravovat Boží hrob ani soukromé uctívání Kříže. Věřící mohou vykonat adoraci Kříže ve svých domovech.

Bílá sobota: Je vhodné nechat otevřený kostel a v něm je možné vystavit kříž. Sbírka na Boží hrob se ruší.

Velikonoční vigilie: je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Boží hod velikonoční: Ruší se tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů. Místo toho doporučuji věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní. Sbírka na kněžský seminář se ruší.

Soukromá modlitba v kostelích

S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.

Zpět na titulní stránku